Стахівська Юлія

Стахівська Юлія Леонідівна україн­ська поете­са, ілюстра­торка, журналіст­ка.

Народилася 1985 року в Житомирі. Закінчила Житомир­ську держав­ну худож­ню шко­лу за спеціаль­ніс­тю «Станковий живо­пис», нав­ча­лась у Віктора Шкуринського та Віталія Кулика. Була учас­ни­цею літера­турного об'єдна­ння «Оксія». Навчалася в Національ­ному універ­си­теті «Острозь­ка акаде­мія» та в Національ­ному універ­си­те­ті «Києво-Могилян­ська академія». 

Поезія Стахівської нале­жить до най­більш мета­форич­них зраз­ків літера­тури «двотисячників». Пере­важно це верлібри, наси­чені багато­знач­ними симво­ла­ми, культур­ними алюзія­ми, естети­зацією речови­нності.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти