Форро Томаш

То­маш Фор­ро — не­за­леж­ний ре­пор­тер, во­ло­дар трьох Сло­ваць­ких жур­на­ліст­ських пре­мій, який до­слі­джує кон­флік­ти та кри­зо­ві ре­гі­они по всьо­му сві­ту — від Цен­траль­но-Схід­ної Єв­ро­пи до Пів­ден­но-Схід­ної Азії та Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Про­тя­гом трьох ро­ків пра­цю­вав у зо­ні бо­йо­вих дій на схо­ді Ук­ра­їни, став­ши єди­ним за­хід­ним жур­на­ліс­том на оку­по­ва­них те­ри­то­ріях, який не ді­яв в ін­те­ре­сах ро­сій­ської про­па­ган­ди.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти