Религиозное образование в школах Европы. Ситуация и тенденции

Паперова книга
60 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

Книга пропонує читачеві систематичний огляд форм і методів організації релігійної освіти і викладання знань про релігію в школах Європи. Збірник охоплює більше тридцяти європейських країн, тринадцять з яких – країни колишнього соціалістичного табору. Автори статей – визнані експерти, відомі міжнародній науковій громадськості своїми публікаціями на педагогічні та релігійні теми, – описують ситуацію зі шкільною релігійною освітою «зсередини», приділяючи увагу як історичним аспектам системи, що склалася в їхній країні, так і проблематики сьогоднішнього дня.Автентична презентація національного досвіду становить одну з головних переваг збірника. Інша перевага, що виокремлює видання серед тематичних аналогів – рівень наукової критики і рефлексії щодо описуваних підходів. Статті побудовані за єдиним планом, що включає опис демографічної ситуації, устрій освітньої системи, чинного законодавства в галузі відносин релігії і школи, сформованої практики цих відносин, історії її становлення і викликів, які ця практика зустрічає сьогодні. Для членів редакційної колегії це далеко не перший, але, безумовно, найбільш успішний плід багаторічної роботи з систематизації існуючих у сучасній Європі підходів до реалізації релігійного компоненту шкільної освіти. Книга може бути рекомендована як базовий довідковий посібник для широкого кола фахівців (педагогів, юристів, філософів, менеджерів освіти та ін.), що займаються питаннями релігійної, релігієзнавчої, духовно-моральної освіти, виховання і розвитку школяра, а також інших напрямків діяльності школи, так чи інакше пов’язаних з релігією. У ситуації нинішнього дефіциту перекладної наукової літератури педагогічної спеціалізації знайомство з матеріалами збірника може бути надзвичайно корисним під час професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників освіти, зайнятих у відповідних сферах.


Книга предлагает читателю систематический обзор форм и методов организации религиозного образования и преподавания знаний о религии в школах Европы. Сборник охватывает более тридцати европейских стран, тринадцать из которых – страны бывшего социалистического лагеря. Авторы статей – признанные эксперты, известные международной научной общественности своими публикациями на педагогические и религиозные темы, – описывают ситуацию со школьным религиозным образованием «изнутри», уделяя внимание как историческим аспектам системы, сложившейся в их стране, так и проблематики сегодняшнего дня. Аутентичная презентация национального опыта составляет одну из главных преимуществ сборника. Другое преимущество, выделяющее издание среди тематических аналогов – уровень научной критики и рефлексии относительно описываемых подходов. Статьи построены по единому плану, включающий описание демографической ситуации, устройство образовательной системы, действующего законодательства в области отношений религии и школы, сложившейся практики этих отношений, истории ее становления и вызовов, которые эта практика встречает сегодня. Для членов редакционной коллегии это далеко не первый, но, безусловно, наиболее успешный плод многолетней работы по систематизации существующих в современной Европе подходов к реализации религиозного компонента школьного образования. Книга может быть рекомендована в качестве базового справочное пособие для широкого круга специалистов (педагогов, юристов, философов, менеджеров образования и др.), занимающихся вопросами религиозного, религиоведческого, духовно-нравственного образования, воспитания и развития школьника, а также других направлений деятельности школы, так или иначе связанных с религией. В ситуации нынешнего дефицита переводной научной литературы педагогической специализации знакомство с материалами сборника может быть чрезвычайно полезным во время профессиональной подготовки и повышения квалификации работников образования, занятых в соответствующих сферах.

Категорії Християнство, Педагогіка
Мова російська
Обкладинка м’яка
Формат 130 х 200 мм
Кількість сторінок 416
Вага 350.00 кг
ISBN 978-966-378-323-9
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти