Зарівна Теодозія

Тео­до­зія За­рів­на  — ав­тор­ка книг пое­зії: «Дія на кру­зі», «Сто­рож по­ки­ну­то­го раю», «Про­він­цій­ні роз­мис­ли», «З по­пе­лу і ме­та­лу», «Зем­ля се­ми віт­рів», ро­ма­нів: «Ка­мін­ня, що рос­те крізь нас…» «Со­лом’яний ви­рій», «По­лю­ван­ня на пта­хів не­бес­них», «Вер­бо­вая до­щеч­ка», збір­ни­ка опо­ві­дань та по­віс­тей «Схо­джен­ня на Кай­зер­вальд», кіль­кох п’єс. Її кни­ги бу­ли у топ-вер­хів­ках «Літ­ак­цен­ту» та «Кни­ги ро­ку». Пе­ре­кла­ла п’єси Ар­ту­ра Міл­ле­ра, Бра­йя­на Фрі­ла, До­наль­да Чер­чіл­ла, Ду­ша­на Ко­ва­че­ви­ча, Вєс­ла­ва Мис­лив­сько­го для На­ціо­наль­но­го теа­тру ім. І. Фран­ка та Ака­де­міч­но­го теа­тру на По­до­лі, а та­кож знач­ну кіль­кість су­час­ної поль­ської та ан­гло­мов­ної пое­зії. Лау­ре­ат кіль­кох лі­те­ра­тур­них премій.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти