Вишеславський Гліб

на­родив­ся 1962 року, ху­дож­ник, мистецтво­зна­вець, автор інста­ля­цій і перфо­ман­сів, жи­во­пис­них та графіч­них тво­рів, кура­тор і учас­ник ба­га­тьох мистець­ких проек­тів, автор чис­ле­нних теоре­тич­них пуб­лі­ка­цій з пи­тань сучас­но­го мистецт­ва, заснов­ник і го­ло­вний ре­дак­тор ча­со­пису “TERRA INCO­GNITA” (1993 – 2000) го­ло­вний ре­дак­тор ча­со­пи­су «Га­ле­рея» при ЦСМ Сові­арт (2007 – 2010), науко­вий спів­ро­біт­ник Інсти­ту­ту проб­лем су­час­ного мистецт­ва, учасник 50-ї Ве­не­цій­ської біє­на­ле сучас­но­го мистец­тва.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти