Пустовит Александр

Український культу­ро­лог, му­зи­кант, лек­тор.Закін­чив Київ­ський держав­ний універ­си­тет ім. Т. Г. Шевчен­ка  (1979) (теоре­тич­на фізика) та Київ­ську кон­сер­ва­то­рію  (1989) (форте­піано). Канди­дат фізико-матема­тич­них наук  (1986). Лауреат Все­україн­ського кон­кур­су лек­то­рів  (1989). Концерту­вав у скла­ді форте­піа­нного дуету. Автор під­руч­ни­ків «История евро­пей­ской культу­ры. Введе­ние в  культу­ро­ло­гию», «Этика и эсте­тика. Нас­ле­дие Запада. Исто­рия красо­ты и добра», «Введе­ние в  логику», моно­гра­фії «Пушкин и западно­евро­пей­ская фило­соф­ская тради­ция». З  1996 р. по  2006 р. викла­дав у  Національ­ній Музич­ній Акаде­мії Украї­ни (курси "Історія худож­ньої культу­ри", "Поети­ка").

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти