ієромонах Макарій Симонопетрський

Іє­ро­мо­нах Афон­сь­ко­го Си­мо­но­петр­сько­го мо­на­сти­ря. Ви­хо­ву­вався в ри­мо-ка­то­лиц­тві, але піс­ля II Ва­тикан­сько­го Со­бо­ру від­сто­ро­нився від від­віду­ван­ня ко­стелу. Загли­бився в інте­лек­туаль­ний по­шук, спо­ді­ваю­чись знай­ти но­вий шлях. У трав­ні 1968 ро­ку брав участь в сту­дент­ських ру­хах в Па­ри­жі.

Прий­няв чер­нецт­во в Си­мо­но­петр­сько­му мо­на­сти­рі і за­ли­шився в його бра­тії на де­ся­тиліт­тя. Од­нією з го­лов­них праць йо­го жит­тя в оби­те­лі ста­ло скла­дан­ня но­вого зво­ду жи­тій свя­тих — «Си­нак­саря», який став най­пов­ні­шою збір­кою сво­го ро­ду.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти