Майкл Лакс

Майкл Лакс (нар.1942 р.) – американ­ський аналітич­ний філо­соф. Викладав у приват­ному універси­те­ті Нотр-Дам (Індіана, США). Сфера науко­вих інтере­сів Лакса – філо­софія Аристо­теля та мета­фізика. За свою трива­лу кар’єру Лакс написав вісім кни­жок й одинад­цять ста­тей. Які риси притама­нні Лаксо­вому стилю? Це прозо­рість і аргу­мен­то­ва­ність викла­дення мате­ріалу, а також майстер­на пре­зента­ція різ­них, часто конфлікт­них під­хо­дів до розв’яза­ння конкрет­них мета­фізич­них проб­лем. Лакс ніколи не дозво­ляє собі баналь­них пере­казів і примітив­них опи­сів, що мають бути засвоє­ні у некритич­ний спо­сіб (як у підручни­ках приз­на­че­них для скла­да­ння залі­ків та іспи­тів). Ні, у Лакса йдеться про те аби спону­ка­ти чита­ча до живо­го мисле­ння, до само­стій­них від­по­ві­дей на пору­ше­нні пита­ння.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти