Бухбіндер Йосип

Йосип Шмульович Бухбіндер (1908–1993) – їдишо­мов­ний поет та прозаїк.

Народився в містечку Черняхів Житомир­ської облас­ті. У 1925-1929 рр. навчав­ся в Одесь­кому єврейсь­кому пед­техні­ку­мі, у 1935 р. закін­чив істо­рич­ний факуль­тет єврейсь­кого сек­то­ра Київсь­кого педаго­гіч­но­го інсти­ту­ту. Профе­сій­но літера­тур­ною діяль­ніс­тю по­чав зай­ма­ти­ся у 1930-і роки,  працю­ючи на по­са­ді літпраців­ника у респуб­лі­кан­ській їдишо­мов­ній га­зе­ті דער שטערן‎ («Зірка»). 

У після­воє­нні роки опіку­вав­ся органі­за­цій­ни­ми спра­ва­ми єврей­ської сек­ції "Спілки письменників України (СПУ)", за завда­нням Єврейсь­кого анти­фашистсь­кого ко­мі­те­ту пи­сав на­ри­си про від­бу­до­ву народ­ного госпо­дарства УРСР.

24 січня 1951 р. за звину­ва­че­нням у єврейсь­кому націо­наліз­мі був виклю­че­ний із СПУ, а за 2 дні заарешто­ва­ний. Засуд­же­ний до 10-ти ро­ків виправно-трудо­вих ро­біт. Пев­ний час пере­бував в одній каме­рі з митро­поли­том Йосипом Сліпим, про яко­го напи­сав у своїх спо­га­дах. У 1954 р. Йосипа Бухбіндера звіль­ни­ли, але звину­ва­че­ння в анти­радянсь­кій націо­наліс­тич­ній діяль­нос­ті було зня­то лише в січні 1957 р., після амніс­тії. Помер письме­нник у 1993 р. у Києві.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти