ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Встречи с Валентином Сильвестровым

Паперова книга
250 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

В этой книге, посвященной 75-летию Валентина Сильвестрова, представлены беседы с композитором философа Константина Сигова и музыковеда Аллы Вайсбанд, а также тексты о нем всемирно известных композиторов и музыкантов Софии Губайдулиной, Гии Канчели, Арво Пярта, Гидона Кремера, поэта Ольги Седаковой и др. Объединяя воспоминания и теоретические суждения о творчестве Валентина Сильвестрова, книга создает объемный, многомерный портрет композитора, представляет новые произведения и предлагает читателю его собственные размышления о музыке. Книга является своеобразным продолжением издания «Дождаться музыки» ( «Дух и литера», 2010 г.), ставший бестселлером как среди музыкантов-профессионалов, так и в широких читательских кругах.

К изданию прилагается DVD-диск с видеозаписью юбилейного концерта Валентина Сильвестрова в исполнении струнного квартета «Post Scriptum».


У цій книзі, присвяченій 75-річчю Валентина Сильвестрова, представлені бесіди з композитором філософа Костянтина Сігова та музикознавця Алли Вайсбанд, а також тексти про нього всесвітньовідомих композиторів і музикантів Софії Губайдуліної, Гії Канчелі, Арво Пярта, Гідона Кремера, поета Ольги Седакової та ін. Об’єднуючи спогади й теоретичні судження про творчість Валентина Сильвестрова, книга створює об’ємний, багатовимірний портрет композитора, представляє нові твори і пропонує читачеві його власні роздуми про музику. Книга є своєрідним продовженням видання «Дочекатися музики» («Дух і літера», 2010 р.), що став бестселером як серед музикантів-професіоналів, так і в широких читацьких колах.

До видання додається DVD-диск із відеозаписом ювілейного концерту Валентина Сильвестрова у виконанні струнного квартету «Post Scriptum».

Категорії Культурологія, Музикознавство
Мова російська
Обкладинка інтегральна
Формат 140 х 235 мм
Кількість сторінок 424, іл.
Вага 0.58 кг
ISBN 978-966-378-274-4
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти