Человек. История. Весть

Паперова книга
80 грн
ОПИС
Погортати книгу
ОПИС

У збірці представлено матеріали щорічної міжнародної конференції “Успенські читання”, яка проходила в 2005р. у Києві. Цього разу тему читань визначило поєднання трьох слів: “Людина. Історія. Вість”. Про це на сторінках збірки розмірковують відомі богослови, мислителі, вчені, письменники – митрополит Мінський і Слуцький Філарет, проф. Жорж Ніва, о. Володимир Зелінський, о. Михаїл Ван Парейс, Архиєп. Іов (Геча), о. Микола Макар, о. Леонід Гріліхес, о. Андрій Дудченко, Вілен Горський, Віктор Малахов, Марина Ткачук, Надія Нікітенко. Публікацію доповідей конференції доповнюють роботи відомих дослідників – Ярослава Пелікана, Поля Валльєра, Євгенія Рашковського та ін. У рубриці “З духовного спадку” читач знайде неопубліковані листи митрополита Антонія Сурожського, статті прот. Бориса Бобринського та Олени Бобринської про видатного діяча російського зарубіжжя Льва Зандера, маловідомі статті Сергія Аверинцева.  Не буде перебільшенням сказати, що тисячолітні шляхи духовних та інтелектуальних пошуків людства привели великих сучасних мислителів до переконання в тому, що загадки світу починаються з таємниці людини. Таємниця особистості, свободи, як ніколи раніше, постає найбільш злободенним питанням. Але людина не живе поза історією. Осмислення історичного виміру буття – одне із найбільш приголомшливих відкриттів минулого буремного століття. Як люди зустрічають прийдешнє тисячоліття – відвернувшись від Того, чия Особистість і справа стосовно них так чи так визначає нашу історію, або заново відкриваючи зміст двохтисячолітньої Благої Звістки? Яким чином може і повинна прозвучати ця Вість сьогодні, в такому, здавалось би, зовнішньо далекому від неї світі, яким є світ ХХІ століття? Збірка буде цікава і корисна спеціалістам в різних галузях гуманітарного знання, викладачам і студентам світських і духовних шкіл, а також широкому колу читачів.


В сборнике представлены материалы ежегодной международной конференции "Успенские чтения", которая проходила в 2005 г. в Киеве. На этот раз тему чтений определило сочетание трех слов: "Человек. История. Весть". Об этом на страницах сборника размышляют известные богословы, мыслители, ученые, писатели – митрополит Минский и Слуцкий Филарет, проф. Жорж Нива, о. Владимир Зелинский, о. Михаил Ван Парейс, архиеп. Иов (Геча), о. Николай Макар, о. Леонид Грилихес, о. Андрей Дудченко, Вилен Горский, Виктор Малахов, Марина Ткачук, Надежда Никитенко. Публикацию докладов конференции дополняют работы известных исследователей – Ярослава Пеликана, Поля Валльера, Евгения Рашковского и др. В рубрике "Из духовного наследия" читатель найдет неопубликованные письма митрополита Антония Сурожского, статьи прот. Бориса Бобринского и Елены Бобринской о выдающемся деятеле русского зарубежья Льве Зандере, малоизвестные статьи Сергея Аверинцева. Не будет преувеличением сказать, что тысячелетние пути духовных и интеллектуальных поисков человечества привели крупных современных мыслителей к убеждению в том, что загадки мира начинаются с тайны человека. Тайна личности, свободы, как никогда ранее, стоит наиболее злободневным вопросом. Но человек не живет вне истории. Осмысление исторического измерения бытия – одно из самых потрясающих открытий прошлого бурного века. Как люди встречают будущее тысячелетие – отвернувшись от Того, чья личность и дело в отношении них так или иначе определяет нашу историю, или заново открывая содержание двухтысячелетней Благой Вести? Каким образом может и должна прозвучать эта Весть сегодня, в таком, казалось бы, внешне далеком от нее мире, каковым является мир XXI века? Сборник будет интересен и полезен специалистам в различных областях гуманитарного знания, преподавателям и студентам светских и духовных школ, а также широкому кругу читателей.

Серія Успенські читання
Категорії Філософія, Християнство
Мова російська
Обкладинка тверда
Формат 145 х 200 мм
Кількість сторінок 400
Вага 560.00 кг
ISBN 966-378-032-0
АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти