Авербух Олександр

Олександр Авербух – поет, перекладач і літера­ту­ро­знавець. Народився 1985 року в селищі Новоайдар на Луганщині. ­ Олександр є автором трьох поетич­них збі­рок і низ­ки літера­тур­них пе­ре­кладів іври­том, російсь­кою, україн­ською та англій­ською мовами. Органі­за­тор числе­нних поетич­них пер­фор­ман­сів і фестива­лів (зокрема, нещо­давньо­го Міжна­род­но­го фестива­лю сучас­ної українсь­кої поезії, літо 2020 року). У своїх творах тор­каєть­ся питань етніч­ної фрагмента­ції та межовос­ти, множи­нних ідентич­нос­тей, крос- та багато­мов­нос­ті, документа­лістич­но­го письма й памʼяті. Автор праць із тео­рії квірнос­ти й фемінізму, критич­ної тео­рії раси та культу­ри споживання.

АВТОРИ НОВИНИ ПРО НАС Контакти